logo_f3.jpg (34729 bytes)

Dzisiaj jest   
Angielska wersjaAngielska wersja Niemiecka wersjaNiemiecka wersja Francuska wersjaFrancuska wersja

Statut fundacji "Ratujmy"

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą " Ratujmy" z siedzibą w Siemiatyczach zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez:
Zbigniewa Jana Radomskiego,
Tadeusza Nazarewicza,
Zdzisława Warpechowskiego
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Barbarę Kulesza w jej Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przy ul.11 Listopada nr 5 dnia 7 lipca 2003r. za repertorium A nr 2600/2003.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Siedziba fundacji mieści się w Urzędzie Miasta Siemiatycze.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.


Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:
1) pomnażanie wyposażenia w sprzęt medyczny szpitala w Siemiatyczach, 2) wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medyczne pracowników szpitala w Siemiatyczach,
3) wspieranie finansowe szpitala w Siemiatyczach,
4) kształtowanie postaw prozdrowotnych mieszkańców Siemiatycz i okolic,
5) wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej mieszkańców Siemiatycz i okolic.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą,
- udzielanie szpitalowi w Siemiatyczach rzeczowego wsparcia poprzez zakupy nowej aparatury medycznej bądź przekazywanie używanej, otrzymywanej od darczyńców,
- udzielanie finansowego wsparcia szpitalowi w Siemiatyczach,
- inicjowanie i organizowanie spotkań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Siemiatycz i okolic,
- organizowanie nieodpłatnych porad, konsultacji mieszkańcom Siemiatycz i okolic przez fachowy personel medyczny współpracujący z Fundacją,
- inne przedsięwzięcia służące do realizacji celów statutowych.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 10

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celów Fundacji będą:
1) fundusz założycielski w kwocie 1.500 (jednego tysiąca pięciuset) złotych,
2) subwencje, darowizny, spadki oraz zapisy pochodzące od polskich a także zagranicznych osób fizycznych i prawnych, instytucji.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) subwencji i dotacji,
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) odsetek bankowych,
4) innych dochodów.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

§ 14

Radę Fundacji w liczbie od 3 do 7 osób powołują fundatorzy na czas nieoznaczony.

§ 15

Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, zarządzających i nadzorczych.

§ 16

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 17

Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 18

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 19

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady. W razie równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego.

§ 20

Do Rady należy:
1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
4) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 21

Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.

§ 22

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 23

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa , Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§ 24

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
4) ustala listę i kolejność zakupów sprzętu medycznego,
5) przekazuje zakupiony i otrzymany od darczyńców sprzęt medyczny szpitalowi w Siemiatyczach.

§ 25

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani. Decyzje w tej sprawie podejmuje Rada ustalając równocześnie zasady ich wynagradzania.

§ 26

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

§ 27

Członkowie Rady i Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez podmiot, który ich powołał.

§ 28

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie: dwaj członkowie Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 29

Zmiana statutu może dotyczyć również zmiany celu Fundacji. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe

§ 30

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może współpracować z inną organizacją-przekazując na jej rzecz część swoich środków finansowych jeśli ta organizacja wykonuje cele zbieżne z celami Fundacji, może również połączyć się z inną fundacją.

§ 31

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 32

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.Fundatorzy:

Zbigniew Jan Radomski ............................
Tadeusz Nazarewicz ..................................
Zdzisław Warpechowski ............................

Protokół z posiedzenia Fundatorów Fundacji "Ratujmy" z dnia 15 lipca 2003r.

W dniu 15 lipca 2003r. w Siemiatyczach odbyło się zebranie Fundatorów Fundacji "Ratujmy".
Fundatorzy w osobach: Zbigniew Jan Radomski, Tadeusz Nazarewicz oraz Zdzisław Warpechowski przyjęli następujący porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Przyjęcie statutu Fundacji "Ratujmy".
3. Powołanie Rady Fundacji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie Zbigniew Jan Radomski.
Przewodniczący wezwał obecnych do głosowania nad następującymi uchwałami:


Uchwała Nr 1
Fundatorów Fundacji "Ratujmy"
w sprawie przyjęcia statutu Fundacji:

§ 1

Przyjmuje się statut Fundacji "Ratujmy" o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 2

Fundatorów Fundacji "Ratujmy"

w sprawie powołania członków Rady Fundacji:

§ 1

Powołuje się czteroosobową Radę Fundacji w składzie:
Krzysztof Szyszko,
Agnieszka Sitarska,
Krzysztof Wieczorek,
Halina Drabiuk.

§ 2

Rada ukonstytuuje się na swoim pierwszym spotkaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Na tym zebranie zostało zakończone.

Zbigniew Jan Radomski ............................
Tadeusz Nazarewicz ..................................
Zdzisław Warpechowski ............................

Protokół z posiedzenia członków Rady Fundacji "Ratujmy" z dnia 17 lipca 2003r.

W dniu 17 lipca 2003r. w Siemiatyczach odbyło się spotkanie członków Rady Fundacji "Ratujmy". Zebrani przyjęli następujący porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Ukonstytuowanie się Rady Fundacji.
3. Powołanie Zarządu Fundacji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczącym zebrania została wybrana jednogłośnie Agnieszka Sitarska.
Przewodniczący wezwała obecnych do podjęcia uchwał zgodnie z porządkiem obrad. Przystąpiono do głosowania:

Uchwała Nr 1

Rady Fundacji "Ratujmy"

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady:

§ 1

Rada Fundacji ze swego składa dokonała wyboru Przewodniczącego Rady, którym została Agnieszka Sitarska oraz Wiceprzewodniczącego Rady, którym został Krzysztof Szyszko.

§ 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 2

Fundatorów Fundacji "Ratujmy"

w sprawie powołania członków Zarządu Fundacji:

§ 1

Powołuje się pięcioosobowy Zarząd Fundacji w składzie:
Dorota Ryciuk,
Mirosław Aleksiejuk,
Mariusz Gocał,
Franciszek Karolczuk,
Jacek Sitarski.

§ 2

Członkowie zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji nie będą wynagradzani.

§ 3

Zarząd ukonstytuuje się na swoim pierwszym spotkaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Na tym zebranie zostało zakończone.
Krzysztof Szyszko ........................
Agnieszka Sitarska .........................
Krzysztof Wieczorek .....................
Halina Drabiuk ..............................

Uchwała Zarządu Fundacji

Nr 1

z dnia 17 lipca 2003r.

w sprawie ukonstytuowania się składu Zarządu.

Zebrani w dniu dzisiejszym członkowie Zarządu Fundacji "Ratujmy" podjęli uchwałę następującej treści:

§ 1

Członkowie Zarządu ukonstytuowali się następująco:
Mariusz Gocał - Prezes,
Dorota Ryciuk - Wiceprezes,
Jacek Sitarski - Sekretarz,
Franciszek Karolczuk - członek,
Mirosław Aleksiejuk - członek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Dorota Ryciuk .................................
Mirosław Aleksiejuk ........................
Mariusz Gocał..................................
Franciszek Karolczuk .......................
Jacek Sitarski ....................................


E-mail:  kontakt@ratujmy.siemiatycze.org

Ostatnia aktualizacja:

Licznik odwiedzin: