logo_f3.jpg (34729 bytes)

Dzisiaj jest   
Angielska wersjaAngielska wersja Niemiecka wersjaNiemiecka wersja Francuska wersjaFrancuska wersja

Organy fundacji

Fundacje tworzą:

1) Fundatorzy
2) Rada Fundacji
3) Zarząd Fundacji
Fundatorzy są formalnymi założycielami Fundacji „Ratujmy”
Radę Fundacji powołują Fundatorzy.
Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, zarządzających i nadzorczych.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Do Rady należy:

1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
4) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
Zarząd Fundacji powoływany jest przez radę Fundacji.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

Zarząd w szczególności:

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny,
spadki i zapisy,
4) ustala listę i kolejność zakupów sprzętu medycznego,
5) przekazuje zakupiony i otrzymany od darczyńców sprzęt medyczny szpitalowi w Siemiatyczach.
Uchwałą Zarządu członkowie Zarządu nie są z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani.


E-mail:  kontakt@ratujmy.siemiatycze.org

Ostatnia aktualizacja:

Licznik odwiedzin: